Interaktiv alkohol och drogförebyggande utbildning för chefer och medarbetare enligt Lotusmodellen
Inom ramen för företags systematiska arbetsmiljöarbete intar de psykosociala insatserna en viktig del och inte minst, åtgärder för att förebygga missbruks- relaterade problem.

Förebyggande utbilding för företagFörebyggande utbilding för företag Efter mer än tio års arbete med olika företag och deras företagshälsor, har fokus oftast varit utarbetande av lokalt anpassade rutiner för såväl förebyggande som mer individuellt anpassade stödinsatser. Det är utifrån dessa erfarenheter som LOTUS utarbetat en interaktiv utbildningsmodell för företagets chefer och övriga medarbet- are. Modellen är pedagogiskt enkel och målet tydligt inriktad på ökad medvetenhet och kunskap om alkohol- och drogproblemens konsekvenser. Utbildningen ska/kan utvärderas inom ditt företag efter varje moment.

Utbildningens upplägg har indelats i fyra moment (fora) enligt i korthet följande: Inledningsforum Fokus inriktas på två filmer som belyser chefens ansvar och medarbetarnas hantering av missbruksproblem på arbetsplatsen. Du får även möjlighet att följa en persons ”missbrukskarriär” och hur hans omgivning påverkas i fråga om ”förnekelse och möjliggörande”

Chefsforum
I den här delen kan med fördel företagets egen drogpolicy utgöra utgångspunkt. Det innebär att just ert företags önskemål beaktas i fråga om rehabiliterings- och chefsansvar. Utbildningsmomentet (film på ca 30 min.) tar även upp frågor om tidiga tecken om missbruk på arbetsplatsen och hur efterföljande åtgärder lämpligen ska anpassas och hanteras.

HR forum
För att kvalitetssäkra vår utbildningsinsats är vi angelägna att tillsammans med er personalfunktion eller annan utvärdera arbetet. Utöver de ovan beskrivna utbildningarna har vi möjlighet att erbjuda support och rådgivning som tilläggstjänst.

Medarbetarforum

Medarbetarutbildningen (film på ca 30 min.) fokuserar på arbetsgivarens ansvar, chefens och medarbetarens roll vid ”tidiga signaler” och sociala konsekvenser vid missbruk.